-  เลขที่บัญชีสำหรับการกรอกข้อมูล การจำหน่ายแบบรูปรายการและเอกสารในระบบ e-GP   รายละเอียด

-  การรายงานผลสถานะการซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP   รายละเอียด

-  การแก้ไขงวดงาน งวดเงินในระบบ e-GP (กรณีงดตอกเสาเข็ม) 

          บันทึกต่อท้ายสัญญา   ขั้นตอนการแก้ไขงวดงานงวดเงินในระบบ e-GP

-  การคืนหลักประกันซองในระบบ e-GP   รายละเอียด

-  ขั้นตอนการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบ e-GP  รายละเอียด

-  ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP   รายละเอียด

-  ขั้นตอนการประกวดราคา e-bidding   รายละเอียด