การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบ e-GP

          การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบ e-GP

 

แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP

          แบบแจ้งปัญหากรณีแก้ไขสัญญาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน/งวดงาน/งวดเงิน ไปจากสัญญาเดิม (01-0113)

          แบบแจ้งปัญหากรณีข้อมูลธนาคาร (01-0117)

          แบบแจ้งปัญหากรณีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในขั้นตอนรับเอกสารฯ ผิด (01-0116)

          กรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว (01-0115)

          แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP (01-0110)

          กรณีเพิ่มธนาคาร/สาขาธนาคาร (03-0119)

 

แบบฟอร์มพัสดุ

          การตรวจสอบพัสดุประจำปี

          การเลือกประเภทของเงิน งบไทยเข้มแข็ง

          การเพิ่มรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร / การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ‏

          การคัดเลือกคุณสมบัติผู้เสนอราคาของคณะกรรมการ

          การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง.

          การเลือกประเภทการจัดหาในระบบ e-GP

          ขั้นตอนการสอบราคาซื้อ/จ้าง (ตารางแสดงวงเงิน ปปช.)

          เกณฑ์คุณลักษณะ และราคากลาง

          แนวทางการปฏิบัติในระบบงาน e-GP เพิ่มเติม

          การรื้อถอนที่ราชพัสดุ

          คู่มือการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินของโรงเรียน

          แบบขอรับ/ซื้อเอกสาร

      

แบบฟอร์มการเงิน

          หนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล (ไข้ใน)

          รายละเอียดหลักฐานการขอเบิกเงินกรณีถึงแก่กรรม

          ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล

          แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม(กบข.)

          ตารางจ่ายเงินสดโครงสวัสดิการฯ ปีงบประมาณ 2560

          แบบเบิกค่าเช่าบ้าน 6006

          หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน

          หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพประจำปี

          ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(กรณีบรรจุใหม่)

          ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข.

          ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข.

          ใบสำคัญรับเงิน(ทั่วไป)

          ใบสำคัญรับเงิน(ค่ารักษา,การศึกษาบุตร)

          บันทึกปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

          แบบเบิกค่าเช่าบ้าน

          แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล

          แบบเบิกการศึกษาบุตร

          แบบบันทึกตกลงจ้าง

          แบบรายงานการเดินทาง

          สัญญายืมเงิน